Sessa Mia

Nye regler om boafgift tilgodeser søskende som arvinger

Kort inden nytår indgik regeringen sammen med en række partier Aftale om reform af personskat. Et af de emner, der er omfattet af aftalen, er betaling af boafgift i de dødsboer, hvor søskende er arvinger. Som reglerne er i dag, er der et såkaldt bundfradrag på kr. 333.100 (2024-niveau). Det vil sige, at de første […]

Ny afgørelse fra Højesteret hjælper yderligere til forståelse af opsigelse med 120-dagsreglen.

120-dagsreglen Den såkaldte 120-dagsregel – som ifølge funktionærloven gælder, hvis den er udtrykkeligt aftalt i ansættelseskontrakten – indebærer, at en funktionær kan lave opsigelse med et forkortet varsel (1 måned) i tilfælde af, at funktionæren inden for en periode på 12 måneder har fået løn under sygdom i 120 sygedage. Der gælder dog to supplerende […]

Nyt lovforslag: Registrering af arbejdstid skal være lovpligtigt

Beskæftigelsesministeriet har fremsat et lovforslag om pligtmæssig registrering af arbejdstid. Lovforslaget lægger op til, at virksomheder skal forpligtes til at oprette et tidsregistreringssystem, hvor medarbejdernes daglige arbejdstid registreres. Systemet skal efter lovforslaget være objektivt, pålideligt og tilgængeligt, og systemet skal understøtte og sikre, at de regler, der allerede i dag gælder for hviletid, maksimal ugentlig […]

Er din virksomhed klar med en whistleblowerordning fra den 17. december 2023?

Fra den 17. december 2023 skal også arbejdsgivere med mellem 50 og 249 ansatte have etableret en whistleblowerordning for deres ansatte.   Kravet om etablering af whistleblowerordning udspringer af Lov om beskyttelse af whistleblowere, der trådte i kraft tilbage i december 2021. Indtil nu har loven alene stillet krav til arbejdspladser med mere end 249 […]

ABSOLUT SIDSTE UDKALD FOR ANVENDELSE AF 15%-REGLEN I FAMILIEOVERDRAGELSER

Sidste udkald for anvendelse af 15%-reglen i familieoverdragelser

Mange kender til reglen om, at nærtstående kan/har kunne overdrage fast ejendom til +/- 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering, og herved ”spare” gave- eller boafgift, ligesom den nye nærtstående ejer ved et senere salg til tredjemand får en større (typisk) skattefri avance.  15%-reglen er blevet ændret i forbindelse med det nye vurderingssystem til en […]

Afgørelse fra Østre Landsret understreger vigtigheden af løbende at være opmærksom på offentlige registreringer (på CVR.dk) vedrørende kapitalselskaber 

Sagen kort fortalt: I foråret 2021 solgte et selskab en erhvervsandel. En ejendomsadministrator håndterede overdragelsen og betalingen af købesummen. Erhvervsstyrelsen besluttede den 20. august 2021 at tvangsopløse det sælgende selskab. Samme dag blev denne beslutning registreret i Erhvervsstyrelsens system (CVR). Det blev noteret, at den tidligere direktør var blevet afregistreret som følge af tvangsopløsningen. Fire […]