Inkasso

Det kan gøre rigtig ondt i likviditeten, hvis dine kunder ikke betaler sine regninger. Hos Nørregaard Advokatfirma er vi meget bevidste om, at dårlige betalere er et alvorligt problem for en virksomhed, og vi har derfor konstant fokus på at gøre vores inkassoproces strømlinet, effektiv og hurtig – uanset beløbets størrelse.

Når en kunde ikke betaler en faktura, selvom forfaldsdatoen og dermed betalingsfristen er overskredet, kan sagen overdrages til inkasso hos Nørregaard Advokatfirma.

Vi sender en inkassovarsel til debitor (skyldneren), som herefter får en frist til at betale det skyldige beløb. Hvis debitor ikke betaler inden fristens udløb, vil sagen blive taget videre til inkasso.

Hvis debitor, trods ovennævnte inkassovarsel fortsat ikke betaler, sender vi et inkassobrev. I brevet informerer vi alvorligt debitor om, at sagen nu er taget til inkasso, at beløbet straks skal betales, og at sagen vil blive indbragt for retten, hvis debitor ikke betaler inden 10 dage. Kan debitor på grund af økonomiske vanskeligheder ikke kan betale hele beløbet på én gang, får debitor mulighed for at underskrive en erklæring på, at debitor skylder dig pengene. Efter aftale med dig, kan vi herefter indgå en afdragsordning med debitor.

Indledende inkasso eller rettens vej

Hvis debitor stadig ikke betaler, tager vi sagen i fogedretten. Vi møder i videst muligt omfang på dine vegne ved fogedretsmøder, og vil i nødvendigt omfang foretage udlæg i debitors ejendele, til sikkerhed for debitors betaling af det skyldige beløb.

Inkasso medfører registrering i RKI

Nørregaard Advokatfirma registrerer altid debitor i RKI, når det efter sagens omstændigheder er muligt.

Menneskelig inkasso

En inkassoproces medfører ofte et stort psykisk pres på debitor. Mange debitorer er i forvejen dårlige betalere, og deres økonomiske situation føles måske ugennemskuelig eller håbløs. Et sådant pres er derfor sjældent hensigtsmæssigt, ej heller med hensyn til inddrivelsen af tilgodehavendet. Hos Nørregaard Advokatfirma tilsigter vi at føre en menneskelig men bestemt inddrivelsesproces, da hjælpsom dialog i kombination med varslet konsekvens efter vores erfaring medfører de bedste resultater.