Speciale

Inkasso

Hos Nørregaard Advokatfirma er vi meget bevidste om, at dårlige betalere er et alvorligt problem for en virksomhed. Vi har derfor konstant fokus på at gøre vores inkassoproces strømlinet, effektiv og hurtig – uanset beløbets størrelse.

Begrebet ”inkasso” i den tekniske forstand, er et generelt udtryk for håndteringen af manglende betalinger. I juraens verden er det en nøje reguleret proces, der stiller krav til både ”god skik” og ordentlige interne processer hos den, der varetager inkassoen.

Der er forskellige regler alt efter, om der er tale om inkasso i offentligt eller privat regi.

Den offentlige inkasso betegnes teknisk set ikke ”inkasso”, men ”inddrivelse”. Offentlig sigter til, at det er det offentlige Danmark, som har pengekrav, som skal inddrives. Den inddrivelse foregår via Gældsstyrelsen og pantefogeden. Gældsstyrelsen har inddrivelsesværktøjer, der går ud over de muligheder, som private kreditorer har.

Har du fået brev fra Gældsstyrelsen, kan du med fordel kontakte Nørregaard Advokatfirma, der har stor erfaring med konstruktiv dialog med Gældsstyrelsen.

Den private inkasso er det, der normalt henvises til, når man i daglig tale refererer til inkasso. Her er der tale om, at virksomheder eller privatpersoner har pengekrav, som skal inkasseres. Det kan foregå udenretligt i form af den almindelige inkassoproces med rykkere, inkassovarsel og inkassobreve.

Derudover er der efter omstændighederne mulighed for at opnå fogedrettens bistand, når der ikke betales – den indenretlige inkasso. 

Det kan være både dyrt og besværligt at håndtere dårlige betalere. Her kan det være en fordel at få sat dine opkrævninger i system. Samtidigt kan det være både kommercielt og økonomisk fordelagtigt at overlade indkasseringen til en ekstern part. Særligt for at bevare den gode relation, hvis debitor i øvrigt er en værdsat kunde.

Den videre proces afhænger af, om du har et særligt grundlag for dit krav. Det gælder f.eks. i form af en dom, en skylderklæring, et gældsbrev m.v. Hvis du har et dokument, der giver dit krav dette særlige grundlag – et såkaldt ”fundament” – kan det bruges til at gå direkte til fogedretten. Hvis ikke du har det, skal det først skaffes. Det kan ske via betalingspåkrav/stævning til domstolene. Det kan også ske ved at få debitor til at underskrive et dokument, der kan danne grundlag for udlæg.

Hos Nørregaard Advokatfirma kan vi hjælpe med at vurdere, om du allerede har et gyldigt fundament for dit krav. Har du ikke fået fundament for dit krav, eller opfylder det ikke betingelserne for at kunne gå direkte til fogedretten, kan vi også hjælpe dig med at få denne del på plads, så du kan få fogedrettens bistand til at få dine penge tilbage.

Allerede når en kunde ikke betaler en faktura indenfor fristen, kan sagen overgå til Nørregaard Advokatfirma. Du behøver ikke sende rykkere eller varsle inkasso – alt dette klarer vi for dig. Du kan slippe for at kaste tid og energi efter at få dine debitorer til at betale og lade os varetage den videre proces.

Ønsker du selv at rykke debitor for betaling, inden sagen overgives til inkasso, kan du med fordel kontakte Nørregaard Advokatfirma, hvis du ønsker en drøftelse omkring, hvordan du kan tilrettelægge din proces for at få hurtig og effektiv betaling på så enkel en måde som muligt. En sådan veltilrettelagt proces vil samtidig være en god forberedelse til en effektiv inkassoproces, hvis vi bliver nødt til at tage over senere.

Hvis debitor trods inkasso stadig ikke betaler, og du har et gyldigt fundament for dit krav, indbringer vi sagen for fogedretten. Her kan vi få overblik over debitors økonomi og foretage udlæg i debitors ejendele til sikkerhed for dit krav. Ejer debitor aktiver af værdi, kan udlæg foretages med henblik på at sælge aktiverne til dækning for debitors gæld. Det sker dog tit, at debitor vælger at betale frivilligt, når der først er foretaget udlæg.

Det er ikke gratis at skylde penge.

Betaler dine debitorer ikke rettidigt, kan dette komme til at koste dem allerede fra dag 1. Der gælder særlige regler om gebyrer, omkostninger og renter, som kan pålægges debitorer, der ikke betaler.

Rykkergebyr:

Rykkergebyr er et gebyr, der pålægges, når der fremsendes rykkere til debitor. Der gælder særlige regler for fremsendelse af rykkere med gebyrer, og hver rykker kan pålægges et gebyr på maksimalt 100 kr. op til i alt 300 kr.

Kravet mod debitor vil normalt kunne pålægges renter – den nærmere beregning af renten afhænger af de konkrete omstændigheder i sagen.

Kompensationsbeløb:

Kompensationsbeløb er et fast beløb på 310 kr., der kan tillægges gælden, når der er tale om en debitor, der har handlet indenfor sit erhverv. Kompensationsbeløb kan ikke tillægges gælden hos private debitorer.

Inkassogebyr og inkassoomkostninger:

Når debitor ikke har betalt indenfor fristen, der bliver givet i inkassovarslet, og sagen tages til inkasso, kommer der yderligere omkostninger på i form af inkassogebyr og inkassoomkostninger.

Inkassogebyret er på 100 kr., og inkassoomkostningerne afhænger af størrelsen på gælden. Jo mere der skyldes, jo større er inkassoomkostningerne.

Overgives sagen til Nørregaard Advokatfirma allerede ved betalingsfristens overskridelse, håndterer vi hele processen med eventuelle rykkerskrivelser, inkassovarsel og inkassobrev m.v. Vi sørger for renteberegningen, at pålægge gebyrer, omkostninger m.v. – alt sammen efter aftale med dig og i overensstemmelse med dine principper for håndtering af debitorer og selvsagt indenfor lovens rammer.

Når Nørregaard Advokatfirma forestår din almindelige inkassoproces, sker det efter faste takster. Du kender derfor dine advokatomkostninger på forhånd, hvis debitor ikke betaler.

Betaler debitor gælden, vil vores salær normalt kun udgøre inkassoomkostningerne. Det betyder, at du i sidste ende ikke har haft udgifter til at få dine penge hjem.

Når vi modtager et krav, der skal overgå til inkasso, sender vi først et brev med varsel om inkasso til debitor. Debitor får herefter en frist til at betale det skyldige beløb med henblik på at afværge inkasso og de dertilhørende udgifter.

Hvis debitor, trods ovennævnte inkassovarsel, fortsat ikke betaler, sender vi et nyt brev til debitor med besked om, at sagen er overgået til inkasso, og debitor får herefter en frist til at betale med henblik på at afværge retslige skridt. Vi registrerer samtidig debitor i RKI, når det er muligt.

Kan debitor ikke betale hele beløbet på én gang, får debitor en sidste mulighed for at afværge retslige skridt. Debitor får mulighed for at underskrive en erklæring på, at debitor skylder dig pengene og samtidig fremkomme med et tilbud til dig om afvikling af gælden. Kan du acceptere tilbuddet, og overholdes afdragsordningen, vil gælden blive betalt på denne måde, og sagen kan afsluttes, når du har fået dine penge.

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.