Nyt 2-årigt huslejeloft træder i kraft den 30. september 2022 og begrænser huslejestigninger for beboelseslejemål med aftalt regulering efter nettoprisindekset

Den 22. september 2022 vedtog Folketinget lovforslag om huslejeloft, der træder i kraft den 30. september 2022. Med ikrafttrædelsen sættes der et maksimum på 4% for den mulige årlige huslejestigning for beboelseslejemål, der reguleres efter nettoprisindekset. Forslaget er vedtaget i medfør af den boligpolitiske aftale om ”Initiativer til modvirkning af store lejestigninger”, der blev indgået den 26. august 2022 med henblik på at forhindre store huslejestigninger ved vedtagelse af et huslejeloft.

Begrænsningen på 4% gælder ikke ubetinget, idet en højere stigning kan være berettiget, hvis udlejer kan bevise, at huslejen inklusiv de 4% i stigning ikke kan dække en stigning i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen sammenlignet med året før. Dog kan stigningen aldrig overstige den huslejeforhøjelse, der måtte følge af udviklingen i nettoprisindekset fratrukket visse huslejerabatter ydet før ikrafttrædelsen.

Med hjemmel i lovforslaget er ligeledes vedtaget en bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen, der sætter en overordnet ramme for, hvordan der sker opgørelse af de udgiftsstigninger, der i medfør af lovforslaget kan berettige en lejeforhøjelse ud over det maksimum, der danner udgangspunkt for huslejeloftet.

Forhøjelserne ud over 4% skal varsles med bl.a. oplysning om grunden til forhøjelsen samt beregninger og dokumentation for stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter, der i medfør af bekendtgørelsen nødvendiggør en lejeforhøjelse over det umiddelbare maksimum.

Det vedtagne lovforslag indeholder herudover bl.a. en række overgangsbestemmelser, herunder begrænsninger i visse tidligere ydede rabatter, formkrav til varslingen og regler om hurtigere klagebehandling ved huslejenævnet for huslejestigninger omfattet af lovforslaget.

Hvis du påtænker at indgå en lejekontrakt om udlejning af beboelseslejemål, eller hvis du ønsker at forhøje huslejen i dit eksisterende lejemål, kan du med fordel kontakte os hos Nørregaard Advokatfirma med henblik på at få rådgivning og bistand omkring huslejereguleringen. Vi kan kontaktes på tlf. 88 93 95 00 eller e-mail post@ngaf.dk.