Overvejer du et generationsskifte i din virksomhed?

Folketinget vedtog i 2017 et lovforslag vedrørende en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte frem mod år 2020.

Når en familieejet virksomhed skal overdrages fra én generation til en anden, skal der betales en afgift til staten. Hvis generationsskiftet sker i forbindelse med, at virksomhedsejeren dør, og virksomheden derfor skal overtages af arvingerne, skulle der indtil lovændringen betales en boafgift på 15 %. Er der tale om generationsskifte i levende live, fordi virksomhedsejeren vælger at overdrage virksomheden som gave, skulle der betales en gaveafgift på 15 %.

Som følge af den nye lov bliver bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomhed gradvist nedsat fra 15 % til 5 % frem mod år 2020, således:

2016

2017

2018

2019

2020

13 %

13 %

7 %

6 %

5 %

Som det fremgår af oversigten, er der særligt i 2018 sket et markant fald i afgiften fra 13 % til 7 %!

Selvom loven trådte i kraft den 1. juli 2017, har reglerne tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2016. Hermed har selskaber, som er overdraget efter den 1. januar 2016, mulighed for at anmode om at benytte de nye procentsatser.

For at drage nytte af lempelsen er det et krav, at følgende 5 betingelser er opfyldt:

  1. Overdrager skal have ejet virksomheden i mindst 1 år umiddelbart forud for overdragelsen eller dødsfaldet. Det spiller ingen rolle, om virksomheden har været ejet personligt eller gennem et selskab.
  2. Overdrager eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt i virksomhedens drift i væsentligt omfang i mindst 1 år.
  3. Virksomheden skal overdrages til overdragerens nære familie, dvs. børn, børnebørn m.v.
  4. Erhververen af virksomheden skal eje virksomheden i minimum 3 år efter erhvervelse.
  5. Betingelserne for skattemæssig succession skal være opfyldt.

Sidstnævnte om skattemæssig succession skal forstås således, at overdragelsen skal opfylde kriterierne for skattemæssig succession. Det er dog ikke et krav, at man rent faktisk vælger en successionsoverdragelse.

Succession betyder, at overdragerens skattemæssige stilling videregives (succederes) til erhververen, og at der dermed ikke sker beskatning i forbindelse med selve overdragelsen.

Det er en betingelse for skattemæssig succession, at der ikke er tale om overdragelse af en såkaldt ”pengetank”. Pengetanke er ”passive” virksomheder, hvis primære formål er at eje kontanter, værdipapirer, udlejningsejendomme og lignende. Lovændringen har i øvrigt også medført en stramning af pengetanksdefinitionen, så den eksempelvis også omfatter projektejendomme og byggegrunde.

De nye regler understøtter det generelt gode råd om, at generationsskifte skal overvejes i god tid.

Nørregaard Advokatfirma har stor erfaring indenfor rådgivning om virksomhedsoverdragelser, og du er velkommen til at kontakte os på post@ngaf.dk, såfremt du vil vide mere.

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.