Speciale

Retssager

Hos Nørregaard Advokatfirma har vi stor erfaring med behandling af tvister og vi fører såvel sager for domstolene som for Landsskatteretten og diverse øvrige klage-, anke- og voldgiftsnævn.

Vi fokuserer på at give dig det bedst mulige overblik over sagen. Dette omfatter både juridiske, økonomiske og kommercielle aspekter.

Vi har et højt fagligt niveau og beskæftiger os dagligt med en bred vifte af privat- og erhvervsretlige områder, hvorfor du altid er sikret den bedst mulige varetagelse af sagen.

At føre en retssag indebærer altid en vis procesrisiko, og økonomien i retssagen kan stå og falde med de skridt, der fører op til den.  

Det er derfor afgørende at få afstemt dine forventninger med en dygtig – og ærlig – rådgiver, inden du starter en retssag. En beslutning om anlæggelse af en retssag skal derfor træffes på et informeret grundlag med overblik over sagens procesrisici og med et overblik over, om man har en ”stærk” eller en ”svag” sag.

Hos Nørregaard Advokatfirma tager vores rådgivning derfor ikke kun udgangspunkt i at føre sagen til ende, men også at give dig en ærlig og juridisk og kommerciel vurdering af sagen, så du ikke kaster dig ud i et uovervejet og dyrt søgsmål.

En civil retssag begyndes normalt ved, at en part i en tvist (sagsøgeren) indgiver en stævning til retten, hvor retten bliver bedt om at afsige en dom over den anden part (den sagsøgte) om hvilket udfald en given tvist skal have.

Processen er gjort digital med Retssagsportalen, www.minretssag.dk, hvor de fleste retssager skal anlægges og føres.

Når sagen er anlagt, skal den skæres til, så retten bedst muligt kan afgøre din sag. Dette sker ved parternes udarbejdelse og fremsendelse af processkrifter, fremlæggelse af bilag, førelse af vidner m.v.

I civile retssager bestemmer parterne selv, hvilke fakta dommeren skal lægge til grund. En ”stærk” sag kan derfor tabes, hvis vigtige oplysninger og bilag ikke lander på dommerens bord. Det kræver derfor indgående kendskab til sagen og det pågældende retsområde at vurdere, hvad der er afgørende at få frem. Af denne årsag er det væsentligt at sikre sig kvalificeret bistand til at føre sagen.          

Når sagen er skåret til, aftales en dato for hovedforhandlingen – det er der, hvor parterne og deres advokater mødes i retten og argumenterer for deres opfattelse af sagen og forelægger dommeren de relevante beviser. Herefter træffer dommeren afgørelse om sagens udfald.  

De fleste af rettens domme kan ankes med henblik på prøvelse af dommen fra en højere instans. Samme udgangspunkt gælder ikke, hvis man ønsker landsrettens dom indbragt for Højesteret – dette kræver særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Ankes en dom ikke indenfor ankefristen, er dommen endelig. Sagens proces ved domstolene er herefter slut.

En retssag kan medføre store økonomiske konsekvenser for parterne i form af sagsomkostninger. Hver part afholder sine egne udgifter under sagen og når der afsiges dom, træffer retten afgørelse om fordelingen af sagsomkostninger.

Disse fastsættes ikke ud fra de faktiske advokatregninger, men i stedet med afsæt i nogle faste takster, der bl.a. fastsættes på baggrund af sagens værdi og kompleksitet og som retten fordeler imellem parterne.

Som udgangspunkt får den vindende part tilkendt sagsomkostninger fra den tabende part, men det er sjældent sort/hvidt, hvem der reelt har vundet eller tabt en sag og i sådanne sager afgør dommeren typisk, at hver part bærer sine egne omkostninger.

Parternes sagsbehandlingsskridt tillægges vægt ved rettens vurdering af sagsomkostningernes fastsættelse og fordeling, og det kan i sidste ende blive dyrt at spare på advokaten.

Mange såvel private som erhvervsdrivende har tegnet en retshjælpsforsikring, som kan bringes i spil i forbindelse med en retssag til hel eller delvisning dækning af sagens omkostninger.

Hos Nørregaard Advokatfirma tager vi alle muligheder med i vores rådgivning, og vi bistår også gerne med ansøgning om retshjælp m.v.

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.