Speciale

Retssager

Hos Nørregaard Advokatfirma har vi stor erfaring med behandling af tvister. Vi fører såvel sager for domstolene som for Landsskatteretten og diverse øvrige klage-, anke- og voldgiftsnævn.

Vi fokuserer på at give dig det bedst mulige overblik over sagen. Dette omfatter både juridiske, økonomiske og kommercielle aspekter.

Vi har et højt fagligt niveau og beskæftiger os dagligt med en bred vifte af privat- og erhvervsretlige områder. Derfor er du altid er sikret den bedst mulige varetagelse af sagen.

At føre en retssag indebærer altid en vis procesrisiko. Samtidig kan økonomien i retssagen stå og falde med de skridt, der fører op til den.  

Det er derfor afgørende at få afstemt dine forventninger med en dygtig – og ærlig – rådgiver, inden du starter en retssag. En beslutning om anlæggelse af en retssag skal træffes på et informeret grundlag med overblik over sagens procesrisici og med et overblik over, om man har en ”stærk” eller en ”svag” sag.

Hos Nørregaard Advokatfirma tager vores rådgivning derfor ikke kun udgangspunkt i at føre sagen til ende, men også at give dig en ærlig og juridisk og kommerciel vurdering af sagen, så du ikke kaster dig ud i et uovervejet og dyrt søgsmål.

En civil retssag begyndes normalt ved, at en part i en tvist (sagsøgeren) indgiver en stævning til retten. Her bliver retten bliver bedt om at afsige en dom over den anden part (den sagsøgte) om hvilket udfald en given tvist skal have.

Processen er gjort digital med Retssagsportalen, www.minretssag.dk, hvor de fleste retssager skal anlægges og føres.

Når sagen er anlagt, skal den skæres til, så retten bedst muligt kan afgøre din sag. Dette sker ved parternes udarbejdelse og fremsendelse af processkrifter, fremlæggelse af bilag, førelse af vidner m.v.

I civile retssager bestemmer parterne selv, hvilke fakta dommeren skal lægge til grund. En ”stærk” sag kan derfor tabes, hvis vigtige oplysninger og bilag ikke lander på dommerens bord. Det kræver derfor indgående kendskab til sagen og det pågældende retsområde at vurdere, hvad der er afgørende at få frem. Af denne årsag er det væsentligt at sikre sig kvalificeret bistand til at føre sagen.          

Når sagen er skåret til, aftales en dato for hovedforhandlingen – det er der, hvor parterne og deres advokater mødes i retten og argumenterer for deres opfattelse af sagen og forelægger dommeren de relevante beviser. Herefter træffer dommeren afgørelse om sagens udfald.  

De fleste af rettens domme kan ankes med henblik på prøvelse af dommen fra en højere instans. Samme udgangspunkt gælder ikke, hvis man ønsker landsrettens dom indbragt for Højesteret – dette kræver særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Ankes en dom ikke indenfor ankefristen, er dommen endelig. Sagens proces ved domstolene er herefter slut.

En retssag kan medføre store økonomiske konsekvenser for parterne i form af sagsomkostninger. Hver part afholder sine egne udgifter under sagen og når der afsiges dom, træffer retten afgørelse om fordelingen af sagsomkostninger.

Disse fastsættes ikke ud fra de faktiske advokatregninger, men i stedet med afsæt i nogle faste takster, der bl.a. fastsættes på baggrund af sagens værdi og kompleksitet og som retten fordeler imellem parterne.

Som udgangspunkt får den vindende part tilkendt sagsomkostninger fra den tabende part, men det er sjældent sort/hvidt, hvem der reelt har vundet eller tabt en sag og i sådanne sager afgør dommeren typisk, at hver part bærer sine egne omkostninger.

Parternes sagsbehandlingsskridt tillægges vægt ved rettens vurdering af sagsomkostningernes fastsættelse og fordeling, og det kan i sidste ende blive dyrt at spare på advokaten.

Mange såvel private som erhvervsdrivende har tegnet en retshjælpsforsikring, som kan bringes i spil i forbindelse med en retssag til hel eller delvisning dækning af sagens omkostninger.

Hos Nørregaard Advokatfirma tager vi alle muligheder med i vores rådgivning, og vi bistår også gerne med ansøgning om retshjælp m.v.

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.