Nørregaard advokatfirma

Information til klienter

Advokatfirmaets honorar fastsættes som udgangspunkt efter medgået tid ud fra de til enhver tid gældende timetakster. Der tages ved afregningen desuden hensyn til opgavens kompleksitet, sagsgenstandens størrelse og betydning for klienten, det med sagen forbundne ansvar, sagens hastende karakter og de opnåede resultater.

Ud over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af klienten.

Såfremt der opkræves negative renter af indestående på klientkonti, skal denne omkostning afholdes af klienten.

Fakturering kan ske aconto og ved sagens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.

Alle klientmidler behandles efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler.

Klientmidlerne indsættes på klientkonto i pengeinstitut efter advokatfirmaets valg, medmindre klienten tilkendegiver specifikt ønske i så henseende.

Advokatfirmaet har klientbankkonti i Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Nørregaard Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Nørregaard Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 24 26 06 66. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne hos Nørregaard Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Nørregaard Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med adfærden hos en af advokaterne, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller advokatens adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Enhver tvist forbundet med advokatfirmaernes bistand er undergivet dansk ret og skal afgøres af de ordinære danske domstole.

Nørregaard advokatfirma

Ekstern persondatapolitik

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi anvender dem til, hvem de videregives til, og hvornår vi sletter dem. Skulle du have spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson.

1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Nørregaard Advokatfirma

CVR-nr.: 34 72 35 75

Søndre Alle 21b

4600 Køge

Kontaktperson:

Jeppe Nørregaard

E-mail: post@ngaf.dk

Telefon: +45 88 93 95 00

 

2. BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Rådgivning:

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med vores rådgivning/bistand af din sag. Disse dokumenter opbevares på en digital sag og i nogle situationer tillige på en fysisk sag. Nørregaard Advokatfirma (herefter benævnt NGAF) vil ofte modtage flere personoplysninger i forbindelse med sagens behandling, eksempelvis fra en modpart, en domstol eller andre tredjeparter som fx myndigheder og andre rådgivere. NGAF kan af egen drift tillige indhente offentlige tilgængelige personoplysninger, hvis det er nødvendigt til brug for sagens behandling.

Typer af personoplysninger vi behandler:

 • Almindelige personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktinformation
 • CPR-numre eller oplysning om lovovertrædelser
 • Følsomme oplysninger, eksempelvis helbreds- og fagforeningsforhold

Disse oplysninger kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de pågældende sager.

Disse personoplysninger behandler vi kun i overensstemmelse med Dataforordningens kapitel II for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser over for vores klienter i forbindelse med vores sagsbehandling samt opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser, eksempelvis i henhold til hvidvaskning og konflikttjek.

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding til NGAF’s nyhedsbreve registrerer vi navn, mailadresse og retligt interesseområde. Oplysningerne anvendes til at sende NGAF’s nyhedsbrev. Enkelte medarbejdere hos NGAF har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder NGAF sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer, hvilket blandt andet bruges til at forbedre vores kommunikation. Nyhedsbreve kan altid fravælges ved at klikke på ”unsubscribe” i bunden af den mail, nyheden udsendes med.

Arrangementer:

Ved tilmelding til arrangementer hos NGAF registrerer vi i den forbindelse sædvanligvis navn og mail til brug for kommunikation om arrangementet. Herunder kan vi ud fra en konkret vurdering anvende oplysningerne til udarbejdelse af deltagerlister til brug for oplægsholderen samt vores administrative planlægning af arrangementet. Nærmere orientering herom findes i tilmeldingsbetingelserne, som skal godkendes i forbindelse med tilmelding til vores arrangementer.

Hjemmeside:

Ved besøg på vores hjemmeside www.nørregaard-advokatfirma.dk registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af NGAF’s hjemmeside, idet vi i videst muligt omfang anonymiserer oplysningerne.

 

3. TIDSFRISTER FOR SLETNING

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Vi sletter identifikationsoplysninger efter 5 år i henhold til Hvidvasklovens § 30, stk. 3, nr. 2.

Vi sletter øvrige personoplysninger efter 10 år fra sagens afslutning i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4. Indledes en erstatningssag mod os som følge af mangelfuld rådgivning vil personoplysninger kunne opbevares i længere tid end 10 år, dog altid i overensstemmelse med Dataforordningens kapitel II, om principper for behandling af personoplysninger.

Af hensyn til at sikre os mod en eventuel interessekonflikt slettes navn og adresse ikke.

 

4. DINE RETTIGHEDER EFTER PERSONDATAFORORDNINGEN

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, medmindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

5. OPLYSNINGER, VI VIDEREGIVER

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for NGAF. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for NGAF, hvis vi har dit samtykke.

 • Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for NGAF, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer
 • Holde NGAF fri fra skade, vores klienter eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.

 

6. INFORMATIONSSIKKERHED

Vi arbejder hårdt for at beskytte NGAF og vores klienter mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt hos NGAF:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne
 • Adgangsbegrænsning med individuelle koder som løbende skiftes til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på NGAF’s vegne
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i NGAF
 • Løbende stikprøvekontrol

 

7. OVERHOLDELSE OG SAMARBEJDE MED TILSYNSMYNDIGHEDERNE

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af persondata, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

 

8. ÆNDRINGER

Vores privatlivspolitik kan løbende ændres. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail). 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.