Speciale

Rets- og voldgiftssager

Nørregaard Advokatfirma bistår i alle typer af tvistbehandling, herunder bl.a. rets- og voldgiftssager, sager for klagenævn, skelforretninger m.m.

Vores erfaring, høje faglige niveau og evne til at indleve sig i vores klienters forhold gør, at vi kan formidle sagen bedst muligt og på den måde yde den bedste repræsentation af vores klienter.

Vi bistår gerne, hvad end du er sagsøger eller sagsøgte i en retssag, klager eller indklagede i en voldgiftssag, eller hvis du har brug for en voldgiftsdommer.

En retssag er den “almindelige” og tæt lovregulerede måde at afklare uenigheder og tvister på. Sagerne løses ved de almindelige domstole, som består af byret, landsret og højesteret.

En voldgiftssag adskiller sig fra en retssag ved, at sagens parter på forhånd har aftalt, at uenigheden skal løses ved voldgift frem for de almindelige domstole. En voldgiftsret sammensættes ud fra parternes aftale. Man taler typisk enten om “institutionel voldgift” (hvor voldgiftsretten reguleres af på forhånd kendte regelsæt, som f.eks. Dansk Voldgiftsinstitut eller ICC) eller “ad hoc”-voldgift, hvor voldgiftsretten og reglerne herfor fastsættes fra sag til sag. Karakteristisk for voldgiftssager er også, at voldgiftsdommeren/dommerne udpeges fra sag til sag og ofte opereres med en konstellation af 3 dommere, hvor hver part har udpeget en dommer, og den tredje dommer udpeges uafhængigt af parterne.

Af fordele ved voldgiftssager fremhæves ofte, at sagerne behandles hurtigere og kun af én instans. Ligeledes fremhæves ofte, at dommerne ofte er særligt dygtige til netop de forhold, som sagen drejer sig om. Yderligere kan man opnå en større grad af fortrolighed ved, at sagen behandles ved voldgift. Parter fra forskellige lande vil ofte anse en voldgift placeret i et tredjeland, som værende mest neutralt.

En ulempe ved voldgift er, at man selv skal afholde alle omkostningerne herunder aflønning af dommerne, lokaler m.v. Man kan – afhængigt af udfaldet – se det som en ulempe, at en voldgiftskendelse (afgørelsen i en voldgiftssag) ikke kan ankes til nogen højere instans.

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.