Information til klienter

HONORAR, UDLÆG OG FAKTURERING

Advokatfirmaets honorar fastsættes som udgangspunkt efter medgået tid ud fra de til enhver tid gældende timetakster. Der tages ved afregningen desuden hensyn til opgavens kompleksitet, sagsgenstandens størrelse og betydning for klienten, det med sagen forbundne ansvar, sagens hastende karakter og de opnåede resultater.

Ud over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af klienten.

Såfremt der opkræves negative renter af indestående på klientkonti, skal denne omkostning afholdes af klienten.

Fakturering kan ske aconto og ved sagens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.


KLIENTMIDLER

Alle klientmidler behandles efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler.

Klientmidlerne indsættes på klientkonto i pengeinstitut efter advokatfirmaets valg, medmindre klienten tilkendegiver specifikt ønske i så henseende.

Advokatfirmaerne har klientbankkonti i Sydbank, Nykredit Bank og Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


Advokatbeskikkelse og forsikring

Advokaterne hos Nørregaard Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Nørregaard Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S, cvr-nr. 24260666. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne hos Nørregaard Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


TILSYN MED OG KLAGE OVER - ADVOKATER

Advokaterne hos Nørregaard Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med adfærden hos en af advokaterne, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.


LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist forbundet med advokatfirmaernes bistand er undergivet dansk ret og skal afgøres af de ordinære danske domstole.


PERSONDATAPOLITIK

Du kan læse vores persondatapolitik her