Byggeriets standardvilkår revideres – AB 92 afløses af AB 18

Byggeriets standardvilkår har efterhånden mange år bag sig, og står derfor nu overfor en revision.

De Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92),  og De Almindelige Betingelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89), står foran at blive afløst af henholdsvis AB 18 og ABR 18, som 2. februar 2018 blev sendt i høring.

De endelige versioner af AB 18 og ABR 18 forventes fremlagt medio maj 2018.

Nedenfor kan du finde link til høringsbrev og tilhørende dokumenter.

Vi fremhæver følgende fra høringsudkastet:

 • Ud over et nyt ”sæt” AB 18 og ABR 18 forventes tillige revision af ABT 93 (totalentreprise) i form af ABT 18, hvorimod AB-Forbruger fra 2012 ikke revideres
 • Der forventes tillige udarbejdet Appendikser – som separate dokumenter omhandlende projektudvikling, projektoptimering, driftskrav samt incitamentsbestemmelser
 • Systematikken fra AB92 (og ABT 93) fastholdes i betydeligt omfang som grundstruktur og ABR 89 (i form af ABR18) tilpasses denne systematik
 • Det forventes udarbejdet forenklede versioner og således en forenklet AB 18 og forenklet ABR 18 til de mindre entrepriser
 • Nye regler om entreprenørprojektering foreslås indarbejdet
 • Der foreslås indarbejdet nye regler om planlægning af tid og økonomi, herunder tidsplaner og budgetter samt løbende opdatering heraf
 • Med henblik på konstruktiv imødegåelse af mangler foreslås der indarbejdet nye regler om kvalitetssikring og granskning af projektet, ligesom nye regler om førgennemgang og afhjælpningsgennemgang foreslås indført
 • Nye regler om indeksregulering af priser efter 12 måneder og mulighed for 2 månedlige acontobetalinger er på vej
 • Reglerne om ændringer i arbejdet og dialog herom søges udbygget
 • Direkte krav og ansvar foreslås nærmere reguleret
 • Der foreslås ny struktur til løsning af tvister, hvor den institutionelle (i modsætning til den partsudpegede) voldgift ved VBA fastholdes som sidste vej ud, men forinden og med betydeligt fokus søges indført regler om såkaldt ”hurtig afgørelse”, ligesom der indføres en løsningstrappe med forligs- og afklaringsdrøftelse på dels projektleder og dels ledelsesniveau med mulighed for mægling og mediation i forlængelse heraf forinden voldgiftsvejen står åben

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Nørregaard Advokatfirma rådgiver entrepriserettens parter. Derudover gennemgang og udarbejdelse af aftalegrundlag og bistand i forbindelse med mægling, rets- og voldgiftssager.

Nørregaard Advokatfirma orienterer løbende om udviklingen indenfor entrepriseretten. Du er velkommen til at kontakte advokat og partner Jeppe Nørregaard, jn@ngaf.dk eller tlf. 31 95 97 88, såfremt du har spørgsmål eller ønske om bistand indenfor entrepriseretten.

Seneste indlæg

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.