Nye regler om forretningshemmeligheder er på vej

De nye regler skal implementere et EU-direktiv, og vil afløse markedsføringslovens regler om forretningshemmeligheder.

Den nye lov om forretningshemmeligheder samler den danske regulering under ét. Samtidig vil den medføre bedre beskyttelse mod misbrug.

Den nye lov indeholder en nærmere definition af hvad der skal forstås ved udtrykket ”forretningshemmelighed”. Det kan virke pudsigt, men en sådan definition findes ikke i den nugældende lovgivning. Det skyldes, at forståelsen af begrebet på nuværende tidspunkt alene er defineret gennem retspraksis og den juridiske litteratur.

I den nye lov defineres forretningshemmeligheder som oplysninger der:

  • er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise udformning eller sammensætning er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger,
  • har handelsværdi, fordi de er hemmelige, og
  • under de givne omstændigheder er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne.

Overordnet svarer bestemmelsens formulering til den nuværende forståelse af begrebet. Der er således ikke tiltænkt en egentlig ændring heraf.

Nye sanktionsmuligheder

Virksomheder kan se frem til bedre muligheder for at bekæmpe misbrug af deres forretningshemmeligheder. Ved beregning af en eventuel erstatning for uberettiget brug, vil der ikke længere alene blive taget stilling til virksomhedens tab. Det skyldes, at den krænkende parts uberettigede fortjeneste nu også vil blive medtaget i beregningen. Herudover giver loven mulighed for at tilkende virksomheden godtgørelse for ikke-økonomisk skade – eksempelvis skade på omdømme – hvilket ikke er muligt i dag.

Mulighed for at få udleveret krænkende varer

Såfremt retten nedlægger forbud eller påbud i forbindelse med uberettiget brug af erhvervshemmeligheder, kan retten efter de nye regler samtidig træffe afgørelse om, at eventuelle formodede krænkende varer udleveres til rettighedshaveren. Det er dog et krav, at der skal være bestemte grunde til at antage, at varerne vil blive anvendt til overtrædelse af det nedlagte forbud eller påbud.

Ret til at videregive forretningshemmelighed til fagforening

Lovforslaget indeholder endvidere en ny undtagelse om medarbejderes videregivelse af forretningshemmeligheder. Arbejdsgiver kan således ikke gøre brug af lovens foranstaltninger mod uberettiget brug og videregivelse, hvis videregivelsen er sket til medarbejderens faglige organisation, som led i organisationens varetagelse af deres opgaver i overensstemmelse med EU-retten eller national ret.

Ovenstående er blot et udpluk af de nye regler, og du er velkommen til at kontakte os på post@ngaf.dk, såfremt du vil vide mere.

Seneste indlæg

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.